Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Jeśli w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zamieszkania, nie rezygnujmy z głosowania. Niewiele trzeba zrobić, by móc głosować. Poniżej przedstawiam dwa warianty oddania głosu w wyborach.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy (w wypadku Warszawy – w Urzędzie Dzielnicy), w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Jest to rozwiązanie, które pozwala głosować w dowolnej komisji wyborczej (również w tej, w której zawsze głosujemy). .
Po okazaniu zaświadczenia, w Warszawie i za granicą otrzymają Państwo listy warszawskie z moim nazwiskiem; w innych miastach Polski otrzymacie Państwo listy takie same jak inni głosujący w danym obwodzie.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W wypadku złożenia pisemnego wniosku, zaświadczenie wydawane jest od ręki. W stopce poniżej – na mapce znajdą Państwo adresy urzędów dzielnic miasta st. Warszawy, w których załatwia się sprawy związane z wyborami. W Białymstoku zaświadczenie odbiera się w Departamencie Obsługi Mieszkańców, Referacie Ewidencji Ludności przy ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19.

Przedstawiam przykładowe wnioski przygotowane przez Urzędy Gmin: Białystok, Bielsk Podlaski, Warszawa.
Podaję też przykładowe upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania – w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.Dopisanie się do spisu wyborców w miejscu, gdzie będziemy w dniu głosowania


Dopisanie się do listy wyborców możliwe jest przez profil zaufany EPUAP. Należy w nim odnaleźć zakładkę związaną z wyborami. Oto oryginalna informacja z EPUAP na temat procedury dopisania nas do rejestru wyborców:
Urzędnik nie dopisze cię do rejestru wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz.Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek.
Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. To urząd decyduje o tym, w jaki sposób zweryfikować twoje miejsce zamieszkania.


Jeśli chcemy w wyborach zagłosować w innym miejscu niż jesteśmy stale zameldowani, możemy również złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców w urzędzie gminy, na której terenie znajdujemy się czasowo i gdzie będziemy chcieli oddać swój głos. Wniosek można złożyć najpóźniej pięć dni przed dniem wyborów. Czyli, w przypadku październikowych wyborów, datą graniczną jest 8 października.

Dowiedz się więcej o tym jak głosować w Warszawie


Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować. Muszą taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi - do 10 października. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborców w danej komisji za granicą.

Głosowanie za granicą może się również odbyć na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą. Wadą jest to, że bez tego zaświadczenia nie możemy nawet zagłosować w okręgu, w którym jesteśmy zameldowani.

Dowiedz się więcej o tym jak głosować za granicą


Dodatkowe wskazówki


Każdy urząd gminy ma swój Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), w którym jest dział poświęcony wyborom i tam mogą znaleźć Państwo dokumenty przygotowane z uwzględnieniem danych danej gminy, o których wcześniej pisałem. W wypadku Białegostoku, można dodatkowo umówić wizytę przez internet (e-kolejka link do strony).
Adres www Biuletynu Informacji Publicznej jest taki sam jak gminy, tylko na początku dodajemy słowo bip. np. bip.wrszawa.pl
Aby znaleźć więcej informacji na temat wyborów w danej gminie, wpiszcie w wyszukiwarkę taki ciąg znaków: bip wybory bielsk podlaski (w ten sposób znajdziecie informacje i dokumenty dotyczące wyborów z danej gminy).