Głosowanie za granicą

Obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Minister określa liczbę tych obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Następnie konsul w danym kraju podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców – najpóźniej na trzy tygodnie przed dniem wyborów (czyli do 23 września), informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W skrócie: jakie mamy opcje


Mamy trzy sposoby, aby zagłosować za granicą:
1. zgłaszając chęć do głosowania w ambasadzie/konsulacie w kraju, w którym przebywamy (baź do którego się udajemy),
2. poprzez platformę ewybory.msz.gov.pl,
3. lub pobierając w miejscu zameldowania (lub miejscu, gdzie zgłosiliśmy chęć głosowania) zaświadczenie o głosowaniu.

Pracownikom ambasad, których często jest niewiele na placówce, najgorsze rozwiązanie to wariant pierwszy – wtedy mają najwięcej pracy.

W wariancie drugim to obsługujący system e-wybory weryfikują zgłoszenie i dbają o przypisanie nas do odpowiedniego okręgu.

Wariant trzeci daje nam najwięcej swobody: możemy głosować w dowolnej komisji obwodowej w kraju i za granicą.

Na wybory przychodzimy z zaświadczeniem, i na jego podstawie dostajemy kartę do głosowania. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że bez zaświadczenia nie możemy zagłosować – nie ma nas wpisie i nie mamy dowodu/potwierdzenia o możliwości głosowania. Zaświadczenie jest więc podstawą do głosowania.

Sposób, a także gdzie i jak się zgłosić, by zostać dopisanym do listy wyborców w danym kraju, oraz wszelkie inne ważne informacje o wyborach będą publikowane również na stronach naszych placówek dyplomatycznych. Jeśli mieszkacie za granicą lub wybieracie się do jakiegoś kraju, poniżej znajdziecie spis wszystkich placówek dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej waz z danymi kontaktowymi i adresami stron www: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecieZgłoszenie do spisu wyborców w konsulacie


Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (np. wysyłając email na adres danej ambasady).

    Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Imiona i nazwiska
  • Imię ojca
  • Datę urodzenia
  • Numer ewidencyjny PESEL
  • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)
  • W przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce)

Przykładowe zgłoszenie (plik word): zgłoszenie-do-spisu-wyborcow.docx
Dane kontaktowe polkich placówek dyplomatycznych.


Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (do godz. 17.00) ale lepiej i bezpieczniej zrobić to kilka dni wcześniej, aby urzędnicy mogli na spokojnie wypełnić wszystkie związane z tym procesem procedury.

Pamiętaj: jeśli zostaniesz wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie (w tym także w miejscu stałego zamieszkania) będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Po okazaniu zaświadczenia w punkcie wyborczym za granicą, otrzymają Państwo listy wyborcze takie same jak w Warszawie (z moim nazwiskiem).

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
Dowiedz się więcej jak uzyskać zaświadczenie


Więcej na temat głosowania za granicą:
Strona MSZ o wyborach za granicą
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/36559_Poradnik_Glosowanie_za_granica
https://ewybory.msz.gov.pl/
Spis komisji wyborczych za granicą /pdf/